Дүрэм, журам

ДНХК-ийн ХЭ-тэй харилцах бодлогын бичиг баримт

Татаж авах


ДНХК-ийн хэрэглэгчтэй харилцах, гомдлыг хүлээн авах журам

Татаж авах


ДНХК-ийн оролцогч талуудтай харилцах хамтран ажиллах бодлогын баримт бичиг

Татаж авах


ДНХК-ийн Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журамурам

Татаж авах


ДНХК-ийн Дотоод журам

Татаж авах


Ногдол ашгийн журам

Татаж авах


Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам

Татаж авах


ДНХК Шинэчилсэн дүрэм

Татаж авах


ДНХК ТУЗ -ийн цалин урамшууллын хорооны журам

Татаж авах


ДНХК ТУЗ -ийн үйл ажиллагааны журам

Татаж авах


ДНХК ТУЗ -ийн үйл ажиллагаа хяналтын хорооны журам

Татаж авах


ДНХК ТУЗ -ийн СБТ-ын хорооны журам

Татаж авах


ДНХК ТУЗ -ийн нэр дэвшүүлэх хорооны журам

Татаж авах


ДНХК ТУЗ -ийн аудитын хорооны журам

Татаж авах


ДНХК бодлогийн баримт бичиг

Татаж авах


ДНХК-ийн Дотоод хяналтын бодлогын баримт бичиг

Татаж авах


ДНХК-ийн ёс зүйн дүрэм

Татаж авах


ДНХК-ийн Залгамж халааны бодлогын баримт бичиг

Татаж авах


ДНХК-ийн Комплайнсын хяналтын заавар

Татаж авах


ДНХК-ийн Ногдол ашгийн бодлогын баримт бичиг

Татаж авах


ДНХК-ийн цалин урамшууллын бодлогын баримт бичиг

Татаж авах


ДНХК-ийн Эрсдлийн удирдлагын заавар

Татаж авах


ДНХК-ний засаглалын кодексыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр

Татаж авах